Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ


ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ~ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ


Καρύδη Τατιάνα
Κοινωνική Λειτουργός
Κέντρου Ψυχικής Υγείας/
Ι.Κ.Π. Κέρκυρας

Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας /Ιατροπαιδαγωγικό Κέρκυρας, φιλοδοξεί και πρέπει να αποτελέσει τον πυρήνα των δράσεων για την ψυχική υγεία σε επίπεδο νομού. Βρίσκεται σήμερα σε ένα εξελικτικό στάδιο πολύπλευρης οργανωτικής λειτουργικής συγκρότησης, και ταυτόχρονης ενεργοποίησης δράσεων ώστε να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες της Κερκυραϊκής κοινωνίας, έτσι όπως αποτυπώνονται καθημερινά μέσα από τις αναπτυσσόμενες λειτουργίες του σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Η ανάπτυξη διασυνδετικών σχέσεων και δράσεων προς την Κοινότητα, βασίζεται στην κοινή αντίληψη των Αρχών της Κοινωνικής Ψυχιατρικής. Εφαρμόζεται στα πλαίσια της μεθόδου Κοινωνικής Εργασίας με την Κοινότητα, με προϋποθέσεις:
Κοινοτική μελέτη~εκτίμηση κοινωνικών αναγκών.
Σχεδιασμό και αξιολόγηση κοινοτικών παρεμβάσεων - προγραμμάτων.
Διαδικασία επίλυσης κοινοτικού προβλήματος: στάδια, επιλογή μεθόδων και τεχνικών παρέμβασης, ρόλοι, κοινωνική ανάπτυξη και τοπικές υποστηρικτικές παρεμβάσεις.
Παραδείγματα κοινοτικών παρεμβάσεων σε μίκρο και μάκρο επίπεδο με έμφαση την ενδυνάμωση για αντιμετώπιση κοινοτικών αναγκών.
Υλοποίηση στρατηγικών κοινοτικής παρέμβασης σε ομάδες~στόχους.
Η λειτουργική διασύνδεση του ΚΨΥ στρέφεται σε δύο βασικούς τομείς:
τις υπόλοιπες μονάδες που συγκροτούν τον Τομέα Ψυχικής Υγείας, και
τους φορείς της Κοινότητας
Στόχοι αυτής της διασύνδεσης είναι:
Η κατανόηση του σκοπού και του έργου του ΚΨΥ/ΙΠΔ.
Συνεργασία σε οργανωμένη βάση με τους τοπικούς φορείς προκειμένου να συνεχιστεί η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση για τα θέματα της ψυχικής υγείας.
Οργάνωση και λειτουργία πλήρους και ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
Η ευαισθητοποίηση των μελών των φορέων και της κοινότητητας για την έγκαιρη αντίληψη ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και την έγκαιρη παραπομπή τους στο ΚΨΥ/ΙΠΔ
Η συνεργασία με ενδιάμεσες δομές διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης ψυχικών διαταραχών αλλά και αποκατάστασης στο επίπεδο της κοινότητας.
Το έργο της διασύνδεσης αναλύεται στις ακόλουθες παραμέτρους:
Ανίχνευση αναγκών ψυχικής υγείας του πληθυσμού με ιδιαίτερη έμφαση στις ευαίσθητες ομάδες (παιδιά και έφηβοι, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, κ.ά.)
Ανίχνευση αναγκών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και μακροχρόνιας φροντίδας ανθρώπων με σοβαρή ψυχική διαταραχή.
Οργάνωση παρεμβάσεων για την απάντηση σε αυτές τις ανάγκες.
Δημιουργία ομάδων εθελοντών για την ενεργοποίηση και την συμμετοχή της κοινότητας σε θέματα αποδοχής και επανένταξης αποασυλοποιημένων ασθενών που διαβιούν στην κοινότητα, καθώς και γενικότερα των ΑμΕΑ.
Κοινοτική εργασία (καταγραφή κοινοτικών πόρων, δράσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας και ποιότητας ζωής, ανάπτυξη συνεργασιών)
Συνεργασία με φορείς εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας (για την οργάνωση και εφαρμογή εξειδικευμένων παρεμβάσεων, για τη διαμεσολάβηση ώστε να απαντηθούν αιτήματα που θα προέρχονται από την κοινότητα)
Οργάνωση ημερίδων με στόχο την ενημέρωση των φορέων και την κατοίκων της κοινότητας για την λειτουργία της δομής.
Οργάνωση ειδικών σεμιναρίων για τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας (γενικούς γιατρούς, γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, επαγγελματίες υγείας από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της κοινότητας κα)
Οργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα με στόχο την κινητοποίηση της κοινότητας σε θέματα πρόληψης στην ψυχική υγεία και συμμετοχή της υπηρεσίας στις παντός είδους εκδηλώσεις και εκφάνσεις της κοινότητας και των τοπικών της φορέων.
Λειτουργική διασύνδεση με τα έντυπα που εκδίδονται από τους τοπικούς φορείς της κοινότητας προκειμένου η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση να έχουν περισσότερους τελικούς αποδέκτες.
Έκδοση Ενημερωτικών φυλλαδίων για την για την καταπολέμηση του στίγματος, και την ευαισθητοποίηση γενικά της κοινότητας, και Ενημερωτικών εντύπων που θα απευθύνονται σε ασθενείς, τις οικογένειές τους.
Δημοσιεύματα και καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο.
Εκδηλώσεις προβολής του έργου, προαγωγής της ψυχικής υγείας και ευαισθητοποίησης της κοινότητας
Στο αρχικό στάδιο επιδιώχθηκε η ανάπτυξη σχέσεων με κοινοτικά και κοινωνικά δίκτυα στους χώρους υγείας – πρόνοιας – εκπαίδευσης στα όρια του νομού και οι προσπάθειες συνεχίζονται προς κάθε κατεύθυνση, με ενάργεια και δημιουργικότητα της Διεπιστημονικής Ομάδας του ΚΨΥ/ΙΠΔ.
Για την επιτυχία της λειτουργικής διασύνδεσης και συνεργασίας απαιτείται η διαμόρφωση κοινής αντίληψης η οποία θα μπορούσε να συνοψιστεί στην πρόταση: δικτυακή λειτουργία με κεντρικό πυρήνα το Κέντρο Ψυχικής Υγείας/ΙΠΔ προς στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών στο σύνολο των αιτημάτων του πληθυσμού ευθύνης και της προαγωγής της ψυχικής υγείας της κοινότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ


ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ~ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ


Καρύδη Τατιάνα
Κοινωνική Λειτουργός
Κέντρου Ψυχικής Υγείας/
Ι.Κ.Π. Κέρκυρας

Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας /Ιατροπαιδαγωγικό Κέρκυρας, φιλοδοξεί και πρέπει να αποτελέσει τον πυρήνα των δράσεων για την ψυχική υγεία σε επίπεδο νομού. Βρίσκεται σήμερα σε ένα εξελικτικό στάδιο πολύπλευρης οργανωτικής λειτουργικής συγκρότησης, και ταυτόχρονης ενεργοποίησης δράσεων ώστε να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες της Κερκυραϊκής κοινωνίας, έτσι όπως αποτυπώνονται καθημερινά μέσα από τις αναπτυσσόμενες λειτουργίες του σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Η ανάπτυξη διασυνδετικών σχέσεων και δράσεων προς την Κοινότητα, βασίζεται στην κοινή αντίληψη των Αρχών της Κοινωνικής Ψυχιατρικής. Εφαρμόζεται στα πλαίσια της μεθόδου Κοινωνικής Εργασίας με την Κοινότητα, με προϋποθέσεις:
Κοινοτική μελέτη~εκτίμηση κοινωνικών αναγκών.
Σχεδιασμό και αξιολόγηση κοινοτικών παρεμβάσεων - προγραμμάτων.
Διαδικασία επίλυσης κοινοτικού προβλήματος: στάδια, επιλογή μεθόδων και τεχνικών παρέμβασης, ρόλοι, κοινωνική ανάπτυξη και τοπικές υποστηρικτικές παρεμβάσεις.
Παραδείγματα κοινοτικών παρεμβάσεων σε μίκρο και μάκρο επίπεδο με έμφαση την ενδυνάμωση για αντιμετώπιση κοινοτικών αναγκών.
Υλοποίηση στρατηγικών κοινοτικής παρέμβασης σε ομάδες~στόχους.
Η λειτουργική διασύνδεση του ΚΨΥ στρέφεται σε δύο βασικούς τομείς:
τις υπόλοιπες μονάδες που συγκροτούν τον Τομέα Ψυχικής Υγείας, και
τους φορείς της Κοινότητας
Στόχοι αυτής της διασύνδεσης είναι:
Η κατανόηση του σκοπού και του έργου του ΚΨΥ/ΙΠΔ.
Συνεργασία σε οργανωμένη βάση με τους τοπικούς φορείς προκειμένου να συνεχιστεί η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση για τα θέματα της ψυχικής υγείας.
Οργάνωση και λειτουργία πλήρους και ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
Η ευαισθητοποίηση των μελών των φορέων και της κοινότητητας για την έγκαιρη αντίληψη ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και την έγκαιρη παραπομπή τους στο ΚΨΥ/ΙΠΔ
Η συνεργασία με ενδιάμεσες δομές διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης ψυχικών διαταραχών αλλά και αποκατάστασης στο επίπεδο της κοινότητας.
Το έργο της διασύνδεσης αναλύεται στις ακόλουθες παραμέτρους:
Ανίχνευση αναγκών ψυχικής υγείας του πληθυσμού με ιδιαίτερη έμφαση στις ευαίσθητες ομάδες (παιδιά και έφηβοι, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, κ.ά.)
Ανίχνευση αναγκών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και μακροχρόνιας φροντίδας ανθρώπων με σοβαρή ψυχική διαταραχή.
Οργάνωση παρεμβάσεων για την απάντηση σε αυτές τις ανάγκες.
Δημιουργία ομάδων εθελοντών για την ενεργοποίηση και την συμμετοχή της κοινότητας σε θέματα αποδοχής και επανένταξης αποασυλοποιημένων ασθενών που διαβιούν στην κοινότητα, καθώς και γενικότερα των ΑμΕΑ.
Κοινοτική εργασία (καταγραφή κοινοτικών πόρων, δράσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας και ποιότητας ζωής, ανάπτυξη συνεργασιών)
Συνεργασία με φορείς εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας (για την οργάνωση και εφαρμογή εξειδικευμένων παρεμβάσεων, για τη διαμεσολάβηση ώστε να απαντηθούν αιτήματα που θα προέρχονται από την κοινότητα)
Οργάνωση ημερίδων με στόχο την ενημέρωση των φορέων και την κατοίκων της κοινότητας για την λειτουργία της δομής.
Οργάνωση ειδικών σεμιναρίων για τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας (γενικούς γιατρούς, γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, επαγγελματίες υγείας από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της κοινότητας κα)
Οργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα με στόχο την κινητοποίηση της κοινότητας σε θέματα πρόληψης στην ψυχική υγεία και συμμετοχή της υπηρεσίας στις παντός είδους εκδηλώσεις και εκφάνσεις της κοινότητας και των τοπικών της φορέων.
Λειτουργική διασύνδεση με τα έντυπα που εκδίδονται από τους τοπικούς φορείς της κοινότητας προκειμένου η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση να έχουν περισσότερους τελικούς αποδέκτες.
Έκδοση Ενημερωτικών φυλλαδίων για την για την καταπολέμηση του στίγματος, και την ευαισθητοποίηση γενικά της κοινότητας, και Ενημερωτικών εντύπων που θα απευθύνονται σε ασθενείς, τις οικογένειές τους.
Δημοσιεύματα και καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο.
Εκδηλώσεις προβολής του έργου, προαγωγής της ψυχικής υγείας και ευαισθητοποίησης της κοινότητας
Στο αρχικό στάδιο επιδιώχθηκε η ανάπτυξη σχέσεων με κοινοτικά και κοινωνικά δίκτυα στους χώρους υγείας – πρόνοιας – εκπαίδευσης στα όρια του νομού και οι προσπάθειες συνεχίζονται προς κάθε κατεύθυνση, με ενάργεια και δημιουργικότητα της Διεπιστημονικής Ομάδας του ΚΨΥ/ΙΠΔ.
Για την επιτυχία της λειτουργικής διασύνδεσης και συνεργασίας απαιτείται η διαμόρφωση κοινής αντίληψης η οποία θα μπορούσε να συνοψιστεί στην πρόταση: δικτυακή λειτουργία με κεντρικό πυρήνα το Κέντρο Ψυχικής Υγείας/ΙΠΔ προς στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών στο σύνολο των αιτημάτων του πληθυσμού ευθύνης και της προαγωγής της ψυχικής υγείας της κοινότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: