Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

Πρόταση ΤΕΨΥ Κέρκυρας / Λευκάδας σχετικά με ανάπτυξη σχεδίου δράσης ένταξης του Κοι. Δ.Υ.Ψ.Υ.

                                                                                     


ΕΛΛΗΝΙΚΗ 


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

6η Υ.Πε. 

Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής

Υγείας Κέρκυρας/ 


Λευκάδας

Τηλ. Επικοιν. 26613 61195

                         26610 44309 

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ψυχιάτρου Χρ. Τσιριγώτη    
                    49 100 Κέρκυρα                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρκυρα 

21/7/2011ΠΡΟΣ
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Δ/ση Ψυχικής Υγείας
Υπόψη κας Κατσικάρου Σ.

                     
Θ Ε Μ Α :  Πρόταση ΤΕΨΥ Κέρκυρας / Λευκάδας σχετικά με ανάπτυξη σχεδίου δράσης ένταξης του Κοι. Δ.Υ.Ψ.Υ.

Χαιρετίζοντας την πραγματικά πρωτοπόρα πρόταση του Υπουργού Υ.Υ.Κ.Α. κου Λοβέρδου, σχετικά με την κατάργηση του Οργανισμού του πρώην Ασύλου, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας και τοποθετώντας στην θέση του αυτόν του Κοινοτικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας/ Λευκάδας, η Τ.Ε.Ψ.Υ Κέρκυρας- Λευκάδας σε συνέχεια σχετικής πρότασης που πρόσφατα απηύθυνε προς το Υ.Υ.Κ.Α.,  επιθυμεί με το παρόν έγγραφο να διατυπώσει ορισμένες εκτιμήσεις που εστιάζουν στις διοικητικές-διαχειριστικές όψεις του μοντέλου της κοινοτικής οργάνωσης της φροντίδας, από τις οποίες προκύπτει και η αναγκαιότητα διαμόρφωσης και υιοθέτησης ενός συγκεκριμένου πλαισίου λειτουργίας του.
Η προσέγγιση αυτή λαμβάνει υπόψη ότι το Δίκτυο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για να λειτουργεί ως ένα ανοιχτό σύστημα ολοκληρωμένης παροχής φροντίδας, στην βάση των αρχών της κοινοτικής ψυχιατρικής. Το σύστημα αυτό διαθέτει σήμερα όλα τα αναγκαία δομικά στοιχεία  (13 αποκεντρωμένες μονάδες).
Σύμφωνα με τις αρχές της Διοικητικής ψυχιατρικής ένα παρόμοιο σύστημα διακρίνεται όχι μόνο για τα Δομικά του στοιχεία αλλά και για τα λειτουργικά του χαρακτηριστικά που αποτελούν εκ των ων ούκ άνευ στοιχεία του συστήματος: διοίκηση, διαχείριση, χρηματοδότηση, προγραμματισμός, συντονισμός, αξιολόγηση, αλληλεπίδραση, επανατροφοδότηση είναι ορισμένα από τα απαραίτητα στοιχεία του συστήματος και εμπεριέχονται μέσα στο ίδιο το σύστημα.
Η εκτίμηση είναι ότι με την συγχώνευση στο Γενικό Νοσοκομείο τα λειτουργικά στοιχεία του συστήματος ψυχικής φροντίδας διαχέονται σε ένα κενό αστάθμιστων και ανεξέλεγκτων παραγόντων, το σύστημα έτσι παύει να είναι ένα σύστημα,  και δεν θα είναι δυνατή η αξιολόγησή του. Θα πάψει πλέον έτσι να έχει και επιστημονική αξία στο επίπεδο της εφαρμογής ενός μοντέλου κοινοτικής ψυχιατρικής.
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της υποδομής έχουν ληφθεί πολλές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτού του τρόπου λειτουργίας. Αναφέρονται χαρακτηριστικά:
·        Θέσπιση Συντονιστικού Οργάνου του Δικτύου
·        Καθιέρωση Πρωτοκόλλου Εσωτερικών Παραπομπών
·        Καθιέρωση Πρωτοκόλλου Μηχανικών Καθηλώσεων
·        Δημιουργία Δικτύου Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας
·        Δημιουργία Διασυνδετικής Υπηρεσίας με την Πρωτοβάθμια Γενική                     Ιατρική
·        Πραγματοποίηση επιδημιολογικής έρευνας για την επικράτηση της ψυχιατρικής νοσηρότητας στα Ιόνια νησιά
·        Έρευνα για την επικράτηση της ψυχιατρικής νοσηρότητας στις Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες Γενικής Υγείας στην Κέρκυρα
·        Μελέτη για τους Δείκτες Αξιολόγησης του Δικτύου υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας/Λευκάδας

Οι  γενικοί άξονες για τον σχεδιασμό ενός σχεδίου δράσης προτείνεται να είναι ο ακόλουθος:
·     Όσοι λαμβάνουν αποφάσεις ή σχεδιάζουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας, πρέπει να αναλογιστούν πώς να παρέχουν υπηρεσίες με πλήρη κάλυψη στα άτομα με ψυχικές διαταραχές, ανάμεσα στις τοπικές πληθυσμιακές ομάδες, αντλώντας πληροφορίες από τα στοιχεία που διατίθενται στα τοπικά δίκτυα
·     Να προτείνονται συγκεκριμένες λύσεις για την παροχή φροντίδας συνδυαστικά, που σημαίνει: 1) εξατομικευμένη αυτοδιαχείριση 2) φροντίδα από διαθέσιμους τοπικούς πόρους 3) χρήση υποστηρικτικών δικτύων
·     Επάρκεια χρηματοδότησης υπηρεσιών ψυχικής υγείας και επικέντρωση πόρων στο Δίκτυο με την έγκριση ενός «κλειστού» προϋπολογισμού. Επανεπένδυση πόρων κυρίως στην κατ΄ οίκον επίσκεψη/νοσηλεία και στην  εκπαίδευση των Ε.Ψ.Υ.
·     Δέσμευση επαρκούς αναλογίας προσωπικού απασχολούμενου στις κοινοτικές δομές προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους
·     Επίλυση περιπλοκών ενσωμάτωσης στις υπηρεσίες 1άθμιας  φροντίδας με αποτελεσματικό τρόπο. Δικτύωση με λοιπές υπηρεσίες 1βάθμιας  φροντίδας, σε επίπεδο Νομού
·     Δημιουργία συντονιστικής ομάδας σε επίπεδο ΤοΨΥ, που θα εκφέρει εμπεριστατωμένη γνώμη για τις προτεραιότητες της Ψυχικής Υγείας σε περιφερειακό επίπεδο
·     Επίλυση δυσλειτουργιών με άλλες ειδικότητες υγείας, σε περιπτώσεις συνοσηρότητας με άλλες, σωματικού τύπου ασθένειες
·     Επιλογή ποσοτικών αλλά κυρίως ποιοτικών δεικτών για την μέτρηση προόδου και την βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας από τις υπηρεσίες του δικτύου
·     Έμφαση στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών από κοινωνικής και οικονομικής άποψης
·     Ενδυνάμωση χρηστών /οικογενειών μέσα από την ενημέρωση,  την ενίσχυση της διεκδίκησης και την εργασιακή επανένταξη καθώς  και ενίσχυση της συνέργειας σε τοπικό επίπεδο ώστε να συγκαταλεχθούν ως ενεργοί εταίροι
·     Επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων για τα άτομα με ψυχικές διαταραχές, ενισχύοντας την δεοντολογία και την ηθική αλλά και αντλώντας τεκμηριωμένες πληροφορίες βάσει ερευνών και εμπειρίας
·     Χρήση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την ψυχική υγεία (καταγραφή, παρακολούθηση, συνταγογράφηση, αξιολόγηση)

 Η Τομεακή επιτροπή θεωρεί ότι, η ένταξη του Δικτύου υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας-Λευκάδας στον Υγειονομικό Χάρτη της χώρας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με όρους που αναγνωρίζουν την Συστημική τους Οντότητα στο επίπεδο της διοίκησης, της διαχείρισης και της συνολικής λειτουργίας τους.

ΤΕΨΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ/ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2011Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

Πρόταση ΤΕΨΥ Κέρκυρας / Λευκάδας σχετικά με ανάπτυξη σχεδίου δράσης ένταξης του Κοι. Δ.Υ.Ψ.Υ.

                                                                                     


ΕΛΛΗΝΙΚΗ 


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

6η Υ.Πε. 

Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής

Υγείας Κέρκυρας/ 


Λευκάδας

Τηλ. Επικοιν. 26613 61195

                         26610 44309 

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ψυχιάτρου Χρ. Τσιριγώτη    
                    49 100 Κέρκυρα                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρκυρα 

21/7/2011ΠΡΟΣ
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Δ/ση Ψυχικής Υγείας
Υπόψη κας Κατσικάρου Σ.

                     
Θ Ε Μ Α :  Πρόταση ΤΕΨΥ Κέρκυρας / Λευκάδας σχετικά με ανάπτυξη σχεδίου δράσης ένταξης του Κοι. Δ.Υ.Ψ.Υ.

Χαιρετίζοντας την πραγματικά πρωτοπόρα πρόταση του Υπουργού Υ.Υ.Κ.Α. κου Λοβέρδου, σχετικά με την κατάργηση του Οργανισμού του πρώην Ασύλου, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας και τοποθετώντας στην θέση του αυτόν του Κοινοτικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας/ Λευκάδας, η Τ.Ε.Ψ.Υ Κέρκυρας- Λευκάδας σε συνέχεια σχετικής πρότασης που πρόσφατα απηύθυνε προς το Υ.Υ.Κ.Α.,  επιθυμεί με το παρόν έγγραφο να διατυπώσει ορισμένες εκτιμήσεις που εστιάζουν στις διοικητικές-διαχειριστικές όψεις του μοντέλου της κοινοτικής οργάνωσης της φροντίδας, από τις οποίες προκύπτει και η αναγκαιότητα διαμόρφωσης και υιοθέτησης ενός συγκεκριμένου πλαισίου λειτουργίας του.
Η προσέγγιση αυτή λαμβάνει υπόψη ότι το Δίκτυο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για να λειτουργεί ως ένα ανοιχτό σύστημα ολοκληρωμένης παροχής φροντίδας, στην βάση των αρχών της κοινοτικής ψυχιατρικής. Το σύστημα αυτό διαθέτει σήμερα όλα τα αναγκαία δομικά στοιχεία  (13 αποκεντρωμένες μονάδες).
Σύμφωνα με τις αρχές της Διοικητικής ψυχιατρικής ένα παρόμοιο σύστημα διακρίνεται όχι μόνο για τα Δομικά του στοιχεία αλλά και για τα λειτουργικά του χαρακτηριστικά που αποτελούν εκ των ων ούκ άνευ στοιχεία του συστήματος: διοίκηση, διαχείριση, χρηματοδότηση, προγραμματισμός, συντονισμός, αξιολόγηση, αλληλεπίδραση, επανατροφοδότηση είναι ορισμένα από τα απαραίτητα στοιχεία του συστήματος και εμπεριέχονται μέσα στο ίδιο το σύστημα.
Η εκτίμηση είναι ότι με την συγχώνευση στο Γενικό Νοσοκομείο τα λειτουργικά στοιχεία του συστήματος ψυχικής φροντίδας διαχέονται σε ένα κενό αστάθμιστων και ανεξέλεγκτων παραγόντων, το σύστημα έτσι παύει να είναι ένα σύστημα,  και δεν θα είναι δυνατή η αξιολόγησή του. Θα πάψει πλέον έτσι να έχει και επιστημονική αξία στο επίπεδο της εφαρμογής ενός μοντέλου κοινοτικής ψυχιατρικής.
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της υποδομής έχουν ληφθεί πολλές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτού του τρόπου λειτουργίας. Αναφέρονται χαρακτηριστικά:
·        Θέσπιση Συντονιστικού Οργάνου του Δικτύου
·        Καθιέρωση Πρωτοκόλλου Εσωτερικών Παραπομπών
·        Καθιέρωση Πρωτοκόλλου Μηχανικών Καθηλώσεων
·        Δημιουργία Δικτύου Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας
·        Δημιουργία Διασυνδετικής Υπηρεσίας με την Πρωτοβάθμια Γενική                     Ιατρική
·        Πραγματοποίηση επιδημιολογικής έρευνας για την επικράτηση της ψυχιατρικής νοσηρότητας στα Ιόνια νησιά
·        Έρευνα για την επικράτηση της ψυχιατρικής νοσηρότητας στις Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες Γενικής Υγείας στην Κέρκυρα
·        Μελέτη για τους Δείκτες Αξιολόγησης του Δικτύου υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας/Λευκάδας

Οι  γενικοί άξονες για τον σχεδιασμό ενός σχεδίου δράσης προτείνεται να είναι ο ακόλουθος:
·     Όσοι λαμβάνουν αποφάσεις ή σχεδιάζουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας, πρέπει να αναλογιστούν πώς να παρέχουν υπηρεσίες με πλήρη κάλυψη στα άτομα με ψυχικές διαταραχές, ανάμεσα στις τοπικές πληθυσμιακές ομάδες, αντλώντας πληροφορίες από τα στοιχεία που διατίθενται στα τοπικά δίκτυα
·     Να προτείνονται συγκεκριμένες λύσεις για την παροχή φροντίδας συνδυαστικά, που σημαίνει: 1) εξατομικευμένη αυτοδιαχείριση 2) φροντίδα από διαθέσιμους τοπικούς πόρους 3) χρήση υποστηρικτικών δικτύων
·     Επάρκεια χρηματοδότησης υπηρεσιών ψυχικής υγείας και επικέντρωση πόρων στο Δίκτυο με την έγκριση ενός «κλειστού» προϋπολογισμού. Επανεπένδυση πόρων κυρίως στην κατ΄ οίκον επίσκεψη/νοσηλεία και στην  εκπαίδευση των Ε.Ψ.Υ.
·     Δέσμευση επαρκούς αναλογίας προσωπικού απασχολούμενου στις κοινοτικές δομές προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους
·     Επίλυση περιπλοκών ενσωμάτωσης στις υπηρεσίες 1άθμιας  φροντίδας με αποτελεσματικό τρόπο. Δικτύωση με λοιπές υπηρεσίες 1βάθμιας  φροντίδας, σε επίπεδο Νομού
·     Δημιουργία συντονιστικής ομάδας σε επίπεδο ΤοΨΥ, που θα εκφέρει εμπεριστατωμένη γνώμη για τις προτεραιότητες της Ψυχικής Υγείας σε περιφερειακό επίπεδο
·     Επίλυση δυσλειτουργιών με άλλες ειδικότητες υγείας, σε περιπτώσεις συνοσηρότητας με άλλες, σωματικού τύπου ασθένειες
·     Επιλογή ποσοτικών αλλά κυρίως ποιοτικών δεικτών για την μέτρηση προόδου και την βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας από τις υπηρεσίες του δικτύου
·     Έμφαση στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών από κοινωνικής και οικονομικής άποψης
·     Ενδυνάμωση χρηστών /οικογενειών μέσα από την ενημέρωση,  την ενίσχυση της διεκδίκησης και την εργασιακή επανένταξη καθώς  και ενίσχυση της συνέργειας σε τοπικό επίπεδο ώστε να συγκαταλεχθούν ως ενεργοί εταίροι
·     Επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων για τα άτομα με ψυχικές διαταραχές, ενισχύοντας την δεοντολογία και την ηθική αλλά και αντλώντας τεκμηριωμένες πληροφορίες βάσει ερευνών και εμπειρίας
·     Χρήση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την ψυχική υγεία (καταγραφή, παρακολούθηση, συνταγογράφηση, αξιολόγηση)

 Η Τομεακή επιτροπή θεωρεί ότι, η ένταξη του Δικτύου υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας-Λευκάδας στον Υγειονομικό Χάρτη της χώρας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με όρους που αναγνωρίζουν την Συστημική τους Οντότητα στο επίπεδο της διοίκησης, της διαχείρισης και της συνολικής λειτουργίας τους.

ΤΕΨΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ/ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2011Δεν υπάρχουν σχόλια: